آمار جمعیت كل كشور در سالهای  1381 و 1382

 
مقدمه :
  دانستن میزان رشد جمعیت وبرآورد جمعیت و كنترل آن  در هر كشوری اهمیت  بسزایی را داراست . از این رو ابتدا باید از میزان دقیق رشد جمعیت  مطلع بود تا با توجه به آن   بتوان برآورد جمعیت درست كشور را داشت و بتوان رشد جمعیت را در سطح مناسب نگاه داشت.آمار گیری در این پروژه بر اساس آمارگیری سالهای 1381و1382 از بر آورد جمعیت در استانهای مختلف كشور صورت گرفته است. در این پروژه با استفاده از اطلاعات خام اولیه كه همان جداول برآورد جمعیت استانهای كشور است جداول و نمودارهایی محاسبه شده اند و در پایان هر بخش نتیجه گیری از آن گرفته شده است.شایان ذكر است اعداد اعشاری برای سهولت در محاسبات گرد شده اند و نیز مقادیر عددی با فاصله بسیار زیاد با دادهای قبل از خود بی دلیل مشكل ایجاد كردن در جداول فراوانی  ار محاسبات حذف شده اند.
 
 
 
کلمات کلیدی:

برآورد جمعیت

میزان رشد جمعیت

آمار جمعیت كل كشور

 
 
فهرست
مقدمه 2
اطلاعات خام 3
فراوانی مربوط به دسته بندی استانها بر اساس تعداد جمعیت استانها در سال 1381
جدول و نمودار مربوط به زنان و مردان 5
جدول و نمودار مربوط به مردان 6
جدول و نمودار مربوط به زنان 7
جدول و نمودار مربوط به شهر 8
جدول و نمودار مربوط به روستا 9
نتیجه و در صد گیری 10
فراوانی مربوط به دسته بندی استانها بر اساس تعداد جمعیت استانها در سال 1382 
جدول و نمودار مربوط به زنان و مردان. 11
جدول و نمودار مربوط به مردان. 12
جدول و نمودار مربوط به زنان 13
جدول و نمودار مربوط به شهر......... 14
جدول و نمودار مربوط به روستا................. 15
نتیجه و در صد گیری............................... 16
منابع................................................. 17