هدف از این تحقیق بررسی تبلیغات و بازرگانی و تاریخچه ی آن با فرمت docx در قالب 40 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

2-1- مرور تاریخی؛ پیشینه پژوهش در جهان و ایران

2-1-1- تاریخچه تبلیغات بازرگانی در جهان

دوره ﻧﺨﺴﺖ؛ دوره ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﻔﺎﻫﯽ

دوره دوم؛ دوره ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﻮﺷﺘﺎری ـ ﭼﺎﭘﯽ

ﺩﻭﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭﻡ: ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ

2-1-2- تاریخچه تبلیغات محیطی در جهان

2-1-3- تاریخچه تبلیغات بازرگانی در ایران

2-1-3-1- اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن

2-1-3-2- ایران معاصر تا قبل از انقلاب اسلامی(1357-1200 ه.ش)

2-1-3-3- ایران معاصر پس از انقلاب اسلامی

2-1-2- تاریخچه تبلیغات محیطی در ایران

2-1-5- بررسی پژوهش‌های پیشین

2-1-5-1- پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور

2-1-5-2- پژوهش‌های انجام شده در خارج کشور

منابع

 

 

 

   آﮔﻬﯽﻫﺎ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد و ﺷـﯿﻮهﻫـﺎی ﻣﻌﺎﺻـﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، ﻣﺤﺼﻮل ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻗﺮن­ها ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﺎم­رﺳﺎﻧﺎن، ﻣﺒﻠّﻐـﺎن و ﺑﺎزرﮔﺎﻧـﺎن ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ. آﮔﻬﯽﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺗﺒﻠﯿﻎ از آن­جا ﺑﺮای اﻧﺴﺎن اﻫﻤﯿـﺖ ﯾﺎﻓـﺖ ﮐـﻪ او ﺑـﻪ ﻣﺒﺎدﻟـﻪ­ی ﮐـﺎﻻ ﻣﺒﺎدرت ﮐﺮد. ﻣﺒﺎدﻟﻪ­ی ﮐﺎﻻ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣـﺎزاد ﺗﻮﻟﯿـﺪات (ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻣـﻮاد­ﻏﺬاﯾﯽ، ﭘﻮﺷﺎك، ﻟﻮازم زﻧﺪﮔﯽ و...) ﺑﺎ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺿﺮوری از ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻏﯿﺮه ﺑـﻮد. ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ ﺑﻬـﺮهﮔﯿـﺮی از روش­های ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺖ(باهنر و همایون، 1388: 43).

 

 

 

   تبلیغاتی که به فروش کالاها و اجناس مرتبط است، گذشته­ای به قدمت دوران ماقبل تاریخ دارد. چنان­که برخی غارنگاره­ها به سازندگان اشیای ابتدایی نسبت داده شده است، اما می­توان گفت این تبلیغات همگام با رشد جوامع و تکوین ارتباطات انسانی با به­کارگیری علائم تجاری یا استفاده از نشانه­های دیواری و یا استخدام جارچی­های شهری توسعه یافته است. با این حال کشف گوتنبرگ در سال 1450 میلادی را باید نقطه عطف این روند دانست، چرا که این اختراع تبلیغات بازرگانی را چون بسیاری از حوزه­های دیگر تحت تأثیر قرار داد. این کشف، انقلاب عظیمی در تبلیغات چاپی ایجاد کرد و صنعتی به­وجود آورد که اگرچه به کندی پیش رفت، اما به تدریج در اروپا با اقبال و توجه فراوانی روبرو شد(اربابی، 1350: 59).