هدف از این تحقیق بررسی اصلاح بدن و پژوهش های انجام شده در رابطه با آن با فرمت docx در قالب 36 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-1- پیشینه تحقیق

2-1-1 تحقیقات داخلی

2-1-2 تحقیقات خارجی

2-2- مباحث نظری

2-3- چارچوب نظری

2-4- مدل تجربی

منابع

 

 

 

اخلاصی و فاتحی در تحقیقی با عنوان "مدیریت بدن و رابطه­ی آن با پذیرش اجتماعی بدن" نشان دادند که توجه زنان در همه وجوه گوناگون شدت یافته است. بر مبنای این پژوهش بین عوامل مصرف رسانه­ای، پذیرش اجتماعی بدن و پایگاه اقتصادی- اجتماعی با مدیریت بدن رابطه­ی معناداری وجود دارد و رابطه­ی متغیرهای دینداری و مدیریت بدن معکوس و معنی دار است (اخلاصی و فاتحی 1387، 79).

 

 

 

احمدنیا نیز در تحقیق خویش نتیجه می­گیرد فشارهای فرهنگی از جمله مهم­ترین عواملی است که در گرایش زنان به تناسب اندام تأثیر می­گذارد و معتقد است تأثیر فشارهای فرهنگی در سطح بین المللی و از طریق رسانه­های جمعی تشدید می­شود به طوری که ارزش­های خاص مرتبط با اشکال و اندازه­های بدن ایده­آل و مطلوب بر رفتارهای افراد تأثیر می­گذارد که نمونه­ی بارز آن اهمیت باریک اندامی در جوامع غربی است که به جامعه ایران نیز سرایت کرده است (احمدنیا 1385، 66).

 

 

 

در تحقیقی به نام پوشش و تمایز بخشی محققین به این نتیجه دست یافتند که زنان مدل پوشاک را عامل مهمی در توجه افراد به بدن خویش می­دانند(فرجی و حمیدی 1384، 33). در پژوهش دیگری رابطه­ی بین سن، جنس، تحصیلات، سرمایه فرهنگی، دیانت، نگرش سنتی به خانواده با مدیریت بدن نشان داده شده اما متغیرهای ساختاری مانند پایگاه اجتماعی- اقتصادی، سرمایه اقتصادی وشغل رابطه معنا داری نداشته است(آزاد ارمکی و چاوشیان 1381، 4).