هدف از این تحقیق بررسی فضا و توسعه ی فضایی با فرمت docx در قالب 50 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-1 تعریف مفاهیم

2-1-1 توسعه پایدار

2-1-2منطقه بندی

2-1-3منطقه

2-1-4 زیست منطقه گرایی

2-1-5 مفهوم زیست منطقه

2-2 مبانی نظری پژوهش

2-2-1 توسعه و فضا

2-2-1-1 مفهوم فضا

2-2-1-2 فضا و توسعه فضایی

2-2-2تئوری توسعه پایدار

2-2-2-1چشم انداز توسعه پایدار منطقه ای

2-2-3سرمایه اجتماعی و هویت منطقه ای

2-2-4 هویت مکان

2-2-5 مناسبات اجتماعات محلی و مکان

2-2-6منطقه و انواع آن

2-2-6-1منطقه وحوزه همگن

2-2-6-2منطقه کارکردی

2-2-6-3منطقه برنامه ریزی

2-2-6-4منطقه کانونی

2-2-7منطقه بندی وتحدید حدود مناطق

2-2-8. زیست منطقه گرایی

2-2-8-1 مروری برتاریخچه زیست منطقه گرایی

2-2-8-2ساختار زیست منطقه

منابع