هدف از این تحقیق بررسی فرهنگ و پوشش افراد با فرمت docx در قالب 30 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-2- مبانی نظری

2-2-1- نظریه گروه مرجع در جامعه شناسی

2-2-2- نظریه گروه مرجع در روانشناسی اجتماعی

2-2-3- گروههای مرجع و جنسیت

2-2-4- سرمایه فرهنگی

2-2-5- پوشش و هویت اجتماعی

2-3- پیشینه تجربی پژوهش در ایران

2-4- پیشینه تجربی تحقیق در خارج

منابع

 

 

 

نظریه های مربوط به گروه مرجع را می توان در دو حوزه روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی جستجو و مطالعه نمود.در رویکرد اول می توان به افرادی مانند هیمن، مظفر شریف، نیوکامب و فستینگر و دیگران اشاره کرد. قبل از هیمن جامعه شناسان شهیری مانند مید، کولی و سامنر به رابطه میان گروه و رفتار و نگرشهای فرد پرداخته اند، بعدها مرتن نظریه گروه مرجع را در جامعه شناسی بسط و توسعه داد. بنابراین اگرچه قبل از هیمن مطالعاتی با رویکرد جامعه شناختی در مورد رفتار و الگویابی شده ولی این هیمن بود که با استفاده از رویکرد روانشناسی اجتماعی به مطالعه گروه مرجع می پردازد و این اصطلاح را برای این نوع مطالعات ابداع می کند. 

 

 

 

جرج هربرت مید از نظریه پردازان کنش متقابل اجتماعی است که در گروه رویکردهای خرد جامعه شناسی قرار می گیرد. تاکید بر نقش عامل یا کنشگر محور اصلی در مباحث این رویکرد است. مید در ساخت خود به دو عامل I(من فردی) و EM(من اجتماعی) اشاره می کند و هویت فرد را محصول رابطه میان این دو می داند. (ریتزر،1384: 280) مید درباره تاثیر فرایندهای اجتماعی بر ساخت خود و تصور هر کس از خود می گوید: «خود چیزی است که دارای توسعه است، هنگام تولد، در ابتدا وجود ندارد بلکه در فرایند تجربه و فعالیت اجتماعی ایجاد می گردد یعنی در نتیجه روابط فرد با این فرایندها به طور کلی و افراد دیگر در درون این فرایندها در وی به وجود می آید. فرد، غیر مسقیم از دیدگاه های ویژه دیگر اعضای همان گروه اجتماعی یا از دیدگاه عام اجتماعی ای که به طور کلی بدان تعلق دارد، خود را تجربه می کند و تنها با گرایش افراد دیگر درون یک محیط اجتماعی نسبت به خود یا زمینه تجربه و رفتاری که درهردوی آنها درگیر است، از نظر خود به یک شیء تبدیل می شود.»(مید،1934 :143؛ به نقل از اشرفی،1379 :38).