هدف از این تحقیق بررسی گردشگری و اکوتوریسم با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

 تعاریف ومفاهیم گردشگری

مفهوم گردشگری

تعریف گردشگر

جاذبه های گردشگری

جاذبه های طبیعی

جاذبه های انسانی

 نوع منابع گردشگری

اکوتوریسم

تفاوت اکوتوریسم(طبیعت گردی) با طبیعت گذری و طبیعت نشینی

 ویژگی های اکوتوریسم

جنبه های علمی اکوتوریسم

جنبه های اجتماعی اکوتوریسم

جنبه های اقتصادی اکوتوریسم

اهداف اکوتوریسم

 گونه شناسی  اکوتوریسم

 توریسم اقلیمی

توریسم کوهستان وبرف شهرها

توریسم جنگل

توریسم آب های معدنی و آبهای گرم

عوامل مؤثربرتوسعه گردشگری

 توسعه گردشگری

اکوتوریسم و توسعه منطقه ای

منابع

 

 

 

سازمان جهانی گردشگری توسعه گردشگری را عامل مؤثری در مقابله با فقر و ایجادبستر های مناسب به منظور افزایش درآمداقشار مختلف، کاهش بیماری، رونق اقتصادی و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی مردم بویژه در کشور های کمتر توسعه یافته می داند(اعرابی، ص26،1385).توسعه نیز همچون دیگر مفاهیم از قبیل گردشگری، برنامه ریزی، استراتژی و.. تاکنون مفهوم مختلفی را بخود گرفته است وهرکس ازجنبه های مختلف به تعریف آن پرداخته است. اما این تعاریف هرچند ممکن است با همدیگرمتفاوت باشند ولی همه آنها دارای یک هدف مشخص می باشند و آن تسهیل فرایند کار تحقیق و جلوگیری از سردرگمی محقق می باشد.

 

 

 

اما چیزی که مشخص است وپذیرفته شده است این است که هرتحقیقی برای اینکه از پایه علمی قوی برخوردار باشد و به نوعی قابل اعتماد باشد نیاز دارد که در چارچوب تعاریف و رویکرد ها و دیدگاههای مطرح شده به بررسی عنوان خود بپردازد.چراکه نظریه درواقع چراغ راهنمایی است برای محقق که بتواند مسیرتحقیق را بدرستی طی کرده و به اهداف مشخص شده نایل شود.بطور کلی هر نوع نظام تهیه و اجرای طرح های توسعه در گستره شهری و منطقه ای دارای چهار رکن: نظریه های ورویکردهای برنامه ریزی ، رویه ها وروشهای تدوین، ابزارهای اجرایی و روشهای کنترل وارزیابی برنامه ها است که در این میان مبانی برنامه ریزی نقش محوری به عهده دارد چراکه الگوهای تهیه برنامه های توسعه و نحوه اجرای آنهابطور منطقی و طبیعی از آنها نشأت می گیرند. براین اساس رویکردها و نظریه های برنامه ریزی بعنوان فلسفه، الفبا و چارچوب فکری هستند که فعالیت برنامه ریزی را پشتیبانی می کنند(معصومی،ص21، 1388) .لذا داشتن مبانی قوی می تواند به اعتبارعلمی تحقیق کمک قابل توجهی بکند.