هدف از این تحقیق بررسی دولت و هویت سازی با فرمت docx در قالب 91 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

دولت و هویت‌‌سازی

رویکرد‌های نظری تحقیق

رویکردهای روانشناسی به هویت

رویکردهای روانشناسی اجتماعی به هویت

دیدگاه‌های جامعه شناختی

مبانی نظری رسانه‌ها

جامعه شناسی شناخت

هویت زن در اسلام

هویت انسان در قرآن

زن و خانواده

استقلال اقتصادی زن

زن و حضور اجتماعی

جمع بندی هویت زن در اسلام

منابع

 

 

 

نیاز اجتماعی به نظم اجتماعی و دستگاه حکومتی و مدیریت، از مسایل بدیهی و مسلم نزد محققان و متفکران است. چنان که گزارش‌های تاریخی و تحقیقات جامعه شناسی، مردم شناسی و شواهد باستان شناسی، همگی گویای این مطلب‌اند که، جوامع بشری هیچ گاه از نهاد حکومت و دستگاه رهبری و مدیریت سیاسی و اجتماعی خالی نبوده است.

 

 

 

افلاطون دولت را از زائیده احتیاج نوع بشرمی‌داند. اومعتقد است هیچ کس به تنهایی قادر نیست که تمام نیازمندی‌های خود را تأمین کند، در حالی که ماهمه، نیازهای فراوانی داریم. حال ازآن جا که احتیاجات ما فراوان واشخاص زیاد برای تأمین آن احتیاجات لازمند به ناچار هریک از افراد را به قصد انجام منظورهای گوناگون به کمک می گیریم، و موقعی که این افراد در کنارهم جمع شوند دولت را تشکیل می‌دهند.

 

 

 

ارسطو ماهیت دولت را سود رساندن به اعضا وخود می‌داند «زیرا که فعالیت افراد بشرهمواره به این قصد صورت می‌گیرد که آن چه را که متضمن خیر و صلاح آن‌هاست، به دست آورند. اما اگر غرض  نهایی جامعه‌ها تحصیل خیر و صلاح باشد، غرض دولت یا جامعه سیاسی عبارت از تحصیل بزرگترین خیرها در عالی‌ترین صورآن برای اعضای جامعه سیاسی است»(طاهری،1379: 65). رسیدن به خیرو صلاح در هرج ومرج دست نخواهد یافت. درزندگی اجتماعی، وجود قانون که حدود و وظایف وحقوق اجتماعی افراد را تعیین کند و از آشفتگی اجتماعی جلوگیری کند، امری ضروری است؛ و از طرفی قانون بدون پشتوانه ای اجرایی فاقد تأثیر است. از این رو، لازم است که فرد یا گروهی براجرای قانون نظارت کرده و با به کارگیری تدابیر و ابزارهای لازم، زمینه‌ی اجرای آن رافراهم آورند؛ واین امر همان حکومت و رهبری جامعه است که درطول تاریخ با اشکال ساده تا پیچیده در بین بشر معمول بوده است.