هدف از این تحقیق بررسی پژوهش های انجام شده درباره عوامل موثر بر تنظیم خانواده با فرمت docx در قالب 21 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

مروری بر تحقیقات داخلی و خارجی

مطالعات داخلی

مطالعات خارجی

منابع

 

 

 

عرفانی (2008) در تحقیقی تحت عنوان "نقش استفاده از وسایل جلوگیری و مذهب در کاهش نرخ سقط جنین در ایران" این مطالعه از داده­های DHS سال 2000 استفاده کرده است و می­خواهد نقش استفاده از وسایل جلوگیری و مذهب را در نرخ سقط جنین بررسی کند. تخمین زده شده که نرخ کلی سقط جنین در ایران 26/0 درصد سقط در هر زن ازدواج کرده می­باشد. و نرخ کلی سالانه 7/5 درصد سقط در هر 1000 زن ازدواج کرده در سن 49-15 ساله می­باشد. یافته­های این تحقیق نشان داده است که تاثیر منفی استفاده از روش­های مدرن از وسایل جلوگیری بر روی نرخ سقط جنین 31 درصد بیشتر از تاثیر مذهب می­باشد.

 

 

 

    قدرتی (1387) مطالعه­ای را در این زمینه با عنوان بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی مؤثر بر رفتار باروری در زنان 49-15 ساله در مناطق روستایی شهرستان سبزوار انجام داده است هدف از این تحقیق بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی مؤثر بر رفتار باروری در مناطق روستایی است. روش مورد استفاده در این پژوهش پیمایش و با تكنیك پرسشنامه 400 نفر زن ازدواج كرده 49-15 ساله با نمونه­گیری تصادفی ساده استفاده شده است. نتایج این مطالعه آن بود كه تعداد مرگ و میر فرزندان، تعداد سقط جنین، تعداد فرزندان دلخواه، با باروری رابطه معناداری مستقیم داشته­اند و متغیرهایی مثل سن ازدواج، تحصیلات والدین، درآمد، و البته شغل شوهر با میزان باروری رابطه معناداری معكوسی داشتند یعنی با افزایش آن باروری كاهش می­یابد.