هدف از این تحقیق بررسی مفهوم شهروندی و حقوق آن با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مفهوم شهروند و شهروندی

2-6-1. تعریف شهروند و شهروندی

2-6-2.حقوق شهروندی

2-7. طرح نظری تحقیق

2-7-1. خطوط تحلیل در نظریه اجتماعی شهروندی تلویحی

2-7-1-1. شهروندی در نظریه اجتماعی جامعه مدنی /انقلابی مارکس

2-7-1-2. شهروندی در نظریه مدرنیته ماکس وبر

2-7-1-3. شهروندی در نظریه عضویت اجتماعی شهری دورکیم

2-7-1-4. شهروندی در نظریه اجتماع گزلشافتی تونیس

2-7-1-5. شهروندی در نظریه توسعه مدرنیته پارسونز

2-7-1-6. خطوط تحلیل در نظریه اجتماعی شهروندی کانونی مارشال

2-7-1-7. خطوط تحلیل در نظریه اجتماعی شهروندی فراگیر ترنر

2-7-1-8. نظریه حوزه عمومی /حوزه خصوصی هابرماس

2-7-1-9. تلفیق و ترکیب نظریه های اجتماعی شهروندی

2-8-1. نظریه اجتماعی شهروندی کانونی مارشال

2-8-1-1. تعریف شهروندی

2-8-1-2. گسترش تاریخی شهروندی

2-8-1-3. ابعاد سه گانه شهروندی

منابع

 

 

 

شهروندی معمولاً به صورت عضویت در یک قلمرو سرزمینی و یک اجتماع سیاسی تعریف می شود . در دائره المعارف بریتانیکا آمده است که : شهروندی عبارت است از رابطه بین یک فرد و یک دولت که براساس آن یک فرد وفاداری و تابعیت خود را نسبت به آن دولت اعلام می کند و به نوبه خود از محافظت و مراقبت از سوی دولت برخوردار می گردد . شهروندی بر شأن آزادی و مسئولیتهای ملازم آن دلالت دارد . بطور کلی شهروندی با اجرای کامل حقوق سیاسی – حق رأی و بدست آوردن یک منصب عمومی – سرو کار دارد . فرهنگ لغت بین المللی جدید وبستر ، شهروندی را عضویت در یک اجتماع   می داند،کیفیت سازگاری و تعدیل ، به عهده گرفتن مسئولیت یا سهم داشتن یک فرد در اجتماعش و همکاری با آن ، به طوری که یک فرد از حقوق مدنی و امتیازات یک انسان آزاد برخوردار می شود ، به حکومت وفادار است و مستحق یک محافظت متقابل از سوی دولت و نیز برخورداری از حقوق شهروندی است .

 

 

 

 با قدری تقلیل می توان گفت که شهروندی به رابطه بین حکومت کننده و حکومت شونده برمی گردد که در آن مسئولیت پذیری دوطرفه وجود دارد . پس شهروندی یک شأن است . شأنی که بواسطه عضویت در یک دولت – ملت و یا یک قلمرو سرزمینی مشخص به فرد داده می شود و فردی که این شأن به او اعطا شده و یا این شأن را به طریقی بدست آورده است ، از حقوق و مزایا و به تبع آن تعهداتی متناسب با آن حقوق و مزایا برخوردار می گردد .مارشال به عنوان کسی که برای نخستین بار شهروندی را به عنوان یک چارچوب تبیینی برای توضیح حقوق قانونی ، سیاسی و اجتماعی بکارل برد و به عنوان کسی که اکثر محققان بعد از او نیز نقطه شروع کارشان را بر اساس مقاله او تحت عنوان شهروندی و طبقه اجتماعی قرار دادند ، شهروندی را به این صورت تعریف می کند : یک شأن اعطا شده به کسانی که عضو کامل یک جامعه می باشند همه آنهایی که این شأن را بدست می آورند ، بواسطه حقوق و وظایفی که با آن شأن همراه است برابر هستند.  ( سگال : 1999 )

 

 

 

جیسن وود بر این نظر است که یک تعریف کارا از شهروندی می تواند به صورت زیر ارائه شود:«شهروندی نه تنها یک شأن قانونی بلکه به یک ایده آل دموکراتیک هنجاری         برمی گردد. هدف از شهروندی تدارک یک شأن و هویت مشترک است که به یکپارچگی اعضای جامعه کمک می کند ». او در یک تعریف،شهروندی رایک وسیله و ابزاری برای یکپارچگی و کنترل جامعه می داند. برخی دیگر شهروندی را مشروط به دارا بودن صلاحیت وشایستگی می دانند. در این معنا شهروندی یعنی مشارکت فعال در امور جامعه که این امر نیز مستلزم داشتن توانایی ذهنی و جسمی می باشد. ژانوسکی معتقد است که برخورداری از حقوق شهروندی فعال یعنی ، حقوق سیاسی و مشارکتی مستلزم صلاحیت است ولی حقوق  منفعل یا بعبارتی حقوق مدنی و اجتماعی اینطور نیستند ، مثلاً ناتوانان ذهنی ممکن است برای تعدادی از حقوق سیاسی و مشارکت ،بی صلاحیت باشند ، امااین به این معنی نیست که آنها حقوق قانونی و اجتماعی ندارند.(ژانوسکی :1998)