هدف از این تحقیق بررسی نقش و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

تعاریف

آموزش کارکنان و مدیران

آموزش افراد بزرگسال و اصول آن

آموزشهایفنیوحرفهای

آ‌موزش رسمی

آ‌موزش غیر رسمی

آموزش مداوم

آموزش ضمنی

یادگیری

بازار کارو کار آفرینی

منابع

 

 

 

پیشرفت روزا فزون و لحظه به لحظه علوم وفنون، هر روز دانش و مهارتهای انسان را نارسا و ناقص  می سازد بنابراین بقای فرد وسازمان وابسته به این است كه دائما اطّلاعات و مهارتهای خود را نو و تازه كنند و این ممكن نیست مگر با آموزش مداوم و مستمر .ازطرف دیگر تأمین به موقع و به جای نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در هر سازمان یك ضرورت محسوب می گردد و تأمین چنین ضرورتی بدون پیروی از اصول و فنون برنامه ریزی نیروی انسانی وبه ویژه برنامه ریزی آموزشی غیرممكن است.

 

 

 

قرار گرفتن در مسیر توسعه و دستیابی به توسعة پایدار، امروزه یكی از آرما نهای جوامع بشری است. سازمانهای جهانی مانند یونسكو راه های دستیابی به این توسعه را ( بدون در نظر گرفتن شرایط اختصاصی و اقلیمی كشورها )بررسی كرده و راهكارهای كلی را در معرض افكار عمومی قرار داد ه اند. یكی از عوامل مهم در دستیابی به توسعه -به تأكید سازمانهای بین الملل- توجه به آموز شهای فنی و حرفه ای است. كشورهای توسعه یافته امروزی از دهة 1970 به این راز موفقیت دستیافته و برای آن برنامه ریزی كرده اند و از یكى دو دهه بعد به دستاوردهای آن نائل گشته اند. آموزشهای فنی و حرفه ای انجام  فعالیت هایی است که می تواند فرد را برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار آماده نماید یا کارایی و توانایی وی را در انجام آن افزایش دهد.

 

 

 

این آموزشها کسب مهارتها را در راستای تکنولوژی و علوم وابسته به همراه دانشهای خاص مربوط به شغل و در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارائه می دهد . ظهور اقتصاد دانش محور در کشورهای صنعتی در دهه های آخر قرن گذشته و به دنبال آن در برخی از کشورهای جنوب شرقی آسیا و آمریکای لاتین نشان داد که سرمایه انسانی نقشی محوری در توفیق این کشورها برای ورود به اقتصاد جدیدایفاء نموده است(بانک جهانی:2002). به علاوه می توان گفت که آموزشهای فنی وحرفه ای به دلیل توام نمودن آموزشهای نظری و عملی از توانایی زیادی در تشکیل سرمایه انسانی و تربیت کارگردانش مدار برخوردار می باشند.

 

 

 

در هر كشوری قشر جوان به لحاظ توانمندی های گوناگون و بالندگی و تحرك اجتماعی، نقش اساسی و محوری را در توسعه همه جانبه جامعه ایفا می نمایند . در كشور ایران با عنایت به ساختار جمعیتی جوان جامعه، لزوم توجه خاص و ویژه به این قشر عظیم پویای جامعه بیش از پیش احساس می گردد . فراهم نمودن زمینه های مناسب برای رشد و شكوفایی جوانان مستلزم این است كه برنامه ریزی های خرد و كلان جامعه در جهت تحقق اهداف كشور و بر آوردن نیازهای كلیه اقشار جامعه به ویژه جوانان انجام شود.