در این پروژه پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی - مجموعه آزمایش های آسفالت (4 مورد) در 55 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر ونمودار و جدول و فرمول طبق موارد زیر ارایه شده است:

1-  مقدمه

2-  آزمایش دانه بندی

3-  منظور از آزمایش دانه بندی :

4-  نحوه چیدمان الک ها :

نتیجه تصویری برای آزمایش دانه بندی

5-  جدول شماره الک 

6-  گراف دانه بندی استاندارد

7-  هدف آزمایش

8-  وسایل آزمایش

نتیجه تصویری برای آزمایش دانه بندی

9-  روش انجام آزمایش

10-  فرمول مربوطه

11-  آزمایش ساخت نمونه های آزمایش مارشال

12-   •هدف آزمایش: 

نتیجه تصویری برای آزمایش مارشال

13-   •وسایل آزمایش: 

14-   •روش انجام آزمایش: 

15-  آزمایش تعیین وزن مخصوص آسفالت،مقاومت فشاری وتغییر شکل نسبی

16-   •هدف آزمایش 

17-   •روش انجام آزمایش 

نتیجه تصویری برای آزمایش تعیین وزن مخصوص آسفالت،مقاومت فشاری وتغییر شکل نسبی

18-   •تعیین وزن مخصوص واقعی آسفالت: 

19-   •تعیین مقاومت فشاری و روانی

20-  آزمایش تجزیه آسفالت

21-   •هدف آزمایش 

نتیجه تصویری برای آزمایش تجزیه آسفالت

22-   •وسایل آزمایش 

23-   •روش انجام آزمایش 

نتیجه تصویری برای آزمایش تجزیه آسفالت