هدف از این تحقیق بررسی تعهد سازمانی و راه های افزایش آن با فرمت docx در قالب 24 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

تعهد سازمانی

2-1-2) مقدمه

2-2-2) تعهد و تعهد سازمانی

2-3-2) انواع تعهد

2-4-2) فرآیند ایجاد تعهد سازمانی

2-5-2) ابعاد تعهد سازمانی

2-6-2) عوامل موثر بر تعهد سازمانی

2-7-2) پیشنهاداتی برای افزایش تعهد سازمانی

منابع

 

 

 

تعهد را افراد مختلف به گونه های متفاوت تعریف كرده اند كه ذیلاً برخی از آن ها مورد اشاره قرار میگیرد. مرتضی مطهری، تعهد را به معنای پای بندی به اصول و قراردادهایی می داند كه انسان نسبت به آن ها معتقد است و بیان می دارد: «فرد متعهد كسی است كه به عهد و پیمان خود وفادار باشد و برای اهداف آن تلاش نماید». سالانكیك تعهد را عبارت از پیوند دادن فرد به عوامل و اقدامات فردی وی میداند، یعنی تعهد زمانی واقعیت پیدا می كند كه فرد نسبت به رفتار و اقدامات خود احساس مسئولیت و وابسگی نماید (الحسینی، 1380). مودی و همكارانش، تعهد را به عمل فراتر از وظایف مقرره اطلاق مینمایند. ابزار علمی تعهد، برای انجام دادن امور ضروری بوده و مخصوصاً در مشاغل كلیدی و حساس از اهمیت خاصی برخوردار است (باقری و تولایی، 1389).

 

 

 

تعهد سازمانی یك مفهوم چند بعدی است و به نیرومندی هویت افراد در درگیر شدن در یك سازمان مخصوص اشاره داشته (اله توكلی و همكاران، 1388) و از جمله واژگانی است كه تعاریف زیادی از دیدگاه های مختلف برای آن ارائه شده است. مفاهیم متعددی مانند وجدان، اخلاق كاری، رغبت و مسئولیت پذیری با وجود داشتن تفاوت های مفهومی معادل با تعهد مورد استفاده قرار می گیرند. به عبارتی مانند خیلی از مفاهیم روانشناختی سازمانی، تعهد نیز به شیوه های متفاوتی تعریف و با ابعاد و مقیاس های گوناگون اندازه گیری شده است. صاحب نظران علم مدیریت تعهد سازمانی را چنین تعریف می كنند: «نگرش یا جهت گیری نسبت به سازمان كه هویت فرد را به سازمان مرتبط می سازد». معمولی ترین شیوهی برخورد با تعهد سازمانی آن است كه تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان در نظر میگیرند. بر اساس این شیوه فردی كه به شدت متعهد است، هویت خود را از سازمان می گیرد، در سازمان مشاركت دارد و با آن در می آمیزد و از عضویت در آن لذت می برد (گل پرور و عریضی سامانی، 1385).

 

 

 

از نگاهی دیگر نیز تعهد سازمانی حالتی است كه كاركنان را در جهت كسب اهداف سازمانی رهنمود میكند و شامل شناخت، درگیری و وفاداری كاركنان می گردد و پاسخی است كه توسط رفتار، اعتقادات و نگرش افراد سنجیده می شود و تمام سطوح پایینی و بالایی سازمان را در بر می گیرد (عوض پور، 1386). همچنین تعهد سازمانی بیان كننده ی وابستگی روانشناختی به سازمان محلِ استخدام است (غفوری ورنوسفادرانی و گل پرور، 1388). تعهد سازمانی را می توان باور قاطع افراد در پذیرش ارزش ها و اهداف سازمان و تمایل به تلاش بیشتر و حفظ عضویت در سازمان دانست و بیان كننده ی حالتی است كه در آن كارمند سازمان، هدف هایش را معرف خود دانسته و آرزو می كند كه در عضویت آن سازمان باقی بماند (آتش پور و نادی، 1387). رابینز نیز معتقد است بر خلاف سطح بالایی از وابستگی شغلی كه در آن فرد شغل خاصی را معرف خود می داند، در تعهد سازمانی فرد سازمان را معرف خود می داند (رابینز، 1387).