هدف از این تحقیق بررسی کارآفرینی و عوامل موثر بر آن با فرمت docx در قالب 39 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-1- مقدمه

2-2- کارآفرینی

2-3- ویژگی های کارآفرینان

2-4- روحیه کار آفرینی

2-5- سه موج در کارآفرینی

2-6- کارآفرینی و ابعاد فرهنگ

2-7- کارآفرینی و اشتغال

2-8- انواع كارآفرینی

2-9- آموزش کارآفرینی

2-10- کارآفرینی، دانشگاه و دانشجویان

2-11- عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه

منابع

 

 

 

عصر ما عصر شتاب و سرعت، دگرگونی و تغییر است. موج این تغییرات، زندگی همه ما را خواسته یا ناخواسته تحت تاثیر قرار می‌دهد. از این رو جامعه ایی در جهت سازگاری با تغییرات و رقابت جهانی  پیشتاز خواهد بود که از نیروی انسانی ماهر و متخصص و خلاق برخوردار باشد (صمدی و اصفهانی، 1386). رشد سریع جمعیت و افزایش نرخ بیکاری به ویژه در میان دانش آموختگان از جمله چالشهایی است که جامعه ما درگیر آن است. در شرایط کنونی یکی از عواملی که سبب دگرگونی چهره اقتصادی، اجتماعی  و صنعتی یک کشور می‌شود، فعالیتهای کارآفرینانه، برخورداری از روحیه کارآفرینانه و در نهایت کارآفرینی انسان است (2003، Antoncic and Hisrich).

 

 

 

 در عصر حاضر که با افزایش جمعیت، جوامع و سازمان ها به سرعت در حال گسترش و سرعت هستند و در پی آن، پیچیدگی آن‌ها نیز رو به فزونی است، کارآفرینی در یک تعامل چند سویه‌ یعنی هم در مفهوم ایجاد اشتغال، هم در مفهوم ایجاد تحول از راه نوآوری ها و بهبود فرآیندها و هم به عنوان عامل کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی، به شدت مورد نیاز است. حتی می‌توان بحث کارآفرینی در عصر مدرن امروزی یکی از اصلی ترین راهبردهای بنیادی هر کشور محسوب می‌شود (ناهید، 1388). سه دلیل مهم برای توجه به مقوله کارآفرینی، تولید ثروت، تولید تکنولوژی و اشتغال مولد است (کاراد، 1386).