هدف از این تحقیق بررسی هوش معنوی و تاریخچه آن با فرمت docx در قالب 83 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه
قسمت اول : مبانی نظری تحقیق
الف)هوش معنوی
تعریف هوش
مفهوم معنویت
تاریخچه هوش معنوی
تعاریف هوش معنوی
ابعاد و مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه دانشمندان
ابعاد هوش معنوی از دیدگاه سیسک و آمرام
ابعاد هوش معنوی از زهر و مارشال
مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه امونز
مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه نوبل
مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه فریدمن و مک دونالد
مؤلفه های هوش معنوی وگان
مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه نوبل و گان
مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه مک مولن
مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه سیسک
مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه عبداله زاده و دیگران
مدل های هوش معنوی
مدل زهر و مارشال (2000 )
مدل هوشی معنوی از دیدگاه سیندی ویگلزورث ( 2004 / 2008 )
مدل آمرام (2007 )
مدل کینگ (2008 )
معنویت و دین در سازمان
معنویت به مثابه هوش
هوش معنوی در محیط کار
هم سویی هوش و تجربه ی معنوی در توانایی حل مسئله
اندازه گیری هوش معنوی
کاربرد های هوش معنوی
انگیزه کاری
مفهوم انگیزه
مفهوم انگیزه کاری
مفهوم انگیزش
مدل سنتی
مدل روابط انسانی
مدل منابع انسانی
نظریه‌های محتوایی
نظریه سلسه مراتب نیازها
نظریه انگیزش و بهداشت روانی
نظریه دو ساحتی انسان، نظریه X و Y
بکارگیری نظریات انگیزش
فنون انگیزش و کاربرد آنها در سازمان
پاداش مالی
هدف گذاری
اشتراک مساعی
اصلاح رفتار
عدالت در پرداخت‌ها
خلاصه
ایجاد انگیزه در کارکنان
موانع انگیزه کاری
استراتژی هائی برای غلبه برموانع انگیزه کاری در سازمان
خودکارآمدی معلم به عنوان یک سازه انگیزشی
قسمت دوم : مبانی تجربی و پیشینه تحقیق
الف: تحقیقات داخلی
ب: تحقیقات خارجی
جمع بندی    

 

 

 

بر اساس میزان هوش معنوی انسان قادر است به کارها و فعالیت هایش معنا و مفهوم بخشیده و با استفاده از آن بر معنای عملکردش آگاه شود و دریابد که کدام یک از اعمالش از اعتبار بیشتری برخوردارند و کدام مسیر در زندگی بالاتر و عالی تر است تا آن را الگو و اسوه زندگی خود سازد. انگیزش یک فرایند زنجیره‌ای است که با احساس نیاز یا احساس کمبود و محرومیت شروع می شود ، سپس خواست را به دنبال می آورد و موجب تنش و کنش بسوی هدفی می شود که محصول آن، رفتار نيل به هدف است.

 

 

 

توالی این فرایند ممکن است منجر به ارضای نیاز شود. بنابراین انگیزه های کار  موجب تشویق و تحریک فرد به انجام یک کار یا رفتار می شود در حالی که انگیزش یک خواست کلی را منعکس می نماید. در این فصل، به توضیح مفاهیم نظری تحقیق حاضر پرداخته می¬شود. در ابتدا مطالبی درباره هوش معنوی و انگیزه ی کاری همچون تاریخچه، دیدگاه نظریه پردازان، مدل ها، تعاریف، مفاهیم،  پیشینه بررسی این متغیرها و نیز روابط آنها با یکدیگر بیان می شود. بعد از آن به¬ ذکر مواردی از تحقیقات انجام شده درباره موضوع تحقیق حاضر، به ترتیب در خارج و داخل از کشور پرداخته می¬شود. و در پایان فصل، یک نتیجه¬گیری کلی از نتایج تحقیقات انجام شده صورت می¬گیرد.