هدف از این تحقیق بررسی تفکر استراتژیک و عناصر آن با فرمت docx در قالب 95 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
تفکر استراتژیک    
مقدمه    
تعریف تفکر استراتژیک    
مدلي برای آموزش استراتژیک    
عناصر تفكر استراتژيك    
تفکر استراتژیک خاستگاه برنامه ریزی استراتژیک    
تعریف برنامه ریزی استراتژیک    
فرآیند برنامه ریزی استراتژیک    
خصوصیات و فواید برنامه ریزی استراتژیک    
اجزاء مورد نیاز جهت برنامه ریزی استراتژیک    
ابزارهای  برنامه ریزی استراتژیک    
تفکر و برنامه ریزی استراتژیک    
تفکراستراتژیک در مقابل برنامه ریزی استراتژیک    
وابستگی و هم ترازی اساسی    
برخی کمبودها و محدودیتهای تفکر و برنامه ریزی استراتژیک    
یک راه کار مناسب جهت عملکرد بهتر    
برنامه ریزی استراتژیک طی زمان های متمادی در قالب تفکر استراتژیک تکامل یافته است    
برنامه ریزی استراتژیک یک تفاوت اساسی را به وجود می آورد    
چارچوب رابیک کیوب   مدلی از برنامه ریزی استراتژیک با محوریت تفکر استراتژیک    
آیا تفکر استراتژیک با برنامه ریزی استراتژیک سازگار است؟    
دلایل اهمیت برنامه ریزی و تفکر استراتژیک جهت کاربرد مکملی باهمدیگر    
فاکتورهای اساسی موفقیت دربرنامه ریزی و تفکر استراتژیک و به کارگیری آنها    
بازنگری درباره مدیریت استراتژیک جدید    
جایگاه خلاقیّت و شهود در تفکر استراتژیک    
خلاقیت استراتژیک    
انواع تفکر و متفکران    
تفکر خلاقانه و آنالیزگرا    
خلاقیت یک عامل کلیدی در شکل گیری استراتژی می باشد    
تفکر شهودی و نقش و اثرات آن در تفکر استراتژیک    
راهکارهای شهودی کلاسیک می باشند    
تفکر استراتژیک بستر توسعه استراتژیک منابع انسانی در سده     
تعریف توسعه استراتژیک منابع انسانی    
مفهوم توسعه استراتژیک منابع انسانی  و کاربردآن    
فرضیات و فلسفه توسعه استراتژیک منابع انسانی    
رابطه بین برنامه های کسب وکار، برنامه های منابع انسانی و توسعه منابع انسانی     
تفاوتهای بین آموزش سنتی و توسعه استراتژیک منابع انسانی    
خصوصیات توسعه استراتژیک منابع انسانی    
ارتباط دهی توسعه منابع انسانی واستراتژی    
نقش فرهنگ سازمانی در توسعه تفکر استراتژیک    
فرهنگ و مكاتب فرهنگي مديريت استراتژيك     
ضرورت ارتباط بین استراتژی و فرهنگ و ساختار    
فرهنگ سازماني و تفكر استراتژيك     
تاثير فرهنگ بر روي الگوهای شناختی     
ساخت فرهنگي كه مشوق تفكر استراتژيك باشد    
پیشینه تحقیق    
الف) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    
ب) تحقیقات انجام شده در داخل کشور    

 

 

 

برای هر سازمانی موقعیتهای استثنائی و استراتژیکی بوجود می آید،  که در این شرایط درک محیط و پیش بینی روندهای اصلی آن با دشواری و خطای زیادی همراه است که استفاده از چهار چوبها و پارادایمهای قبلی کارساز نمی باشد و نظر خبرگان غیر قابل اتکا می باشد، در این چنین شرایطی است که مدیران ارشد یک سازمان می بایست از استراتژیها و روشهای جدید حل مساله استفاده نمایند. به این دلیل ما عبارت موقعیتهای استراتژیک را بکار برده ایم چون این گونه موقعیتها تابحال رخ نداده اند،در چنین وضعیتی است که تمامی ابعاد سازمان تحت الشعاع قرار می گیرد

 

 

 

که تصمیم گیری در چنین وضعیتی با ریسک بالایی همراه است و تصمیمات نابجا در محیط متغییر و پرآشوب امروزی موجب زوال یک سازمان می گردند. برای تصمیم گیری در محیط امروزی، مدیران می بایست از مهارتهای شهودی و قدرت قضاوت خود استفاده نمایند.

 

 

 

آنان موظفند از تفکر استراتژیک در این راستا بهره بگیرند. شهود نقش اساسی در تفکر استراتژیک دارد ولی نباید از تاثیر فراوان آموزش مدیران غافل گردید. جهان امروزی دنیای کسب و کار و تغییر است. با بررسی متون مدیریتی، می توان گرایش عمومی به تغییر مستمر را مشاهده کرد. تغییر مستمر نشانه بارز قرون بیست و بیست و یک می باشد. آلوین تافلر این روند را مرگ ثبات لقب داده است و آن را با شوک آینده در ارتباط می داند.