هدف از این تحقیق بررسی تعهد شغلی و اهمیت آن در کار با فرمت docx در قالب 71 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

تحقیقات پیشین

تعهد شغلی

ضرورت و اهمیت تعهد در  کار

انواع تعهدات مدیریت

تعهد شغلی مدیران آموزشی

انگیزش چیست؟

نظریه نیازهای سه گانه مک کللند

شرکت افراد در فعالیت ها  و تعهد کاری

تعهد سازمانی

اصرار بر تعهد

خلاقیت چیست

خلاقیت و نوآوری

تئوری های مدیریت و خلاقیت

نظریه های فلسفی آفرینشگری

آفرینشگری به عنوان الهام خدایی

آفرینشگری به عنوان دیوانگی

نظریه های جدید فلسفی                                                     

آفرینشگری به عنوان نبوغ شهودی

آفرینشگری به عنوان نیروی حیاتی

آفرینشگری به عنوان نیروی کیهانی                                                                                         

نظریه های روانشناسی

تداعی گرایی و رفتار گرایی

نظریه گشتالت

روان کاوی

زیگموند فروید

روان کاوی جدید

ای جی اسکاکتل

مکتب روان سنجی

وا کاوی عوامل گیلفورد

مکتب عصب شناختی 

جمع بندی نظریه ها

منشأ خلاقیت

شیوه های پرورش خلاقیت

پیشنهادهای دکتر اسبورن

اصول تورنس

راه کارهایی برای تسهیل خلاقیت  و نوآوری

راه کارهایی برای افزایش قدرت خلاقیت و ابتکار افراد

عوامل موثر بر خلاقیت

منابع

 

 

 

  از بین انواع مدیریت ، مدیریت بر سازمان های آموزش و پرورش را با اهمیت ترین ،پیچیده ترین ،مشکل ترین و مؤثرترین مدیریت ها می دانند.زیرا ثمره های آموزش و پرورش توأم با مدیریت های مطلوب ،خلاق و مناسب از یک سو تبدیل انسان هایی خام به انسان های خلاق ،بالقوه ،رشد یافته،متعادل و کمال یافته است.(علاقه بند ،1377 ص 135 ) شناخت مدیرانی که بتوانند در موقعیت های مختلف خلاقیت از خود نشان داده و سازمان مدرسه را به سوی پیشرفت و موفقیت سوق دهند از ضروریات می باشد (کریمی،1381) آموزش وپرورش به ویژه در کشورهای جهان سوم به نوآوری در تمام فرایند های خود نیاز دارد وگرنه باعث انحطاط جامعه خواهد بود .(شعاری نژاد،1368  ص 344)            

 

 

           

  یکی از راه های ظهور خلاقیت در یک سازمان به وجود آوردن فضای محرک خلاقیت است بدین معنی که مدیر آماده شنیدن ایده های جدید از هر فردی که در سازمان کار می کند باشد. در واقع برقراری سیستم پیشنهادات در یک سازمان خلاقیت را تربیت می کند.(رضاییان،1371،ص49).ابهام اصطلاح خلاقیت مربوط به این می شود که یک مفهوم انتزاعی و تازه است ،اما ابهام در مفهوم به معنی پیچیدگی خود جریان خلاقیت نیست زیرا خلاقیت را می توان به راحتی  در زندگی روزانه حس کرد  و آن را لمس نمود .(حسینی ،1378،ص 35).درباره خلاقیت نظریه های متنوعی وجود دارد ، مکاتب مختلف روانشناسی نیز از زوایای مختلفی به خلاقیت نگریسته اند . البته لازم  به ذکر است که نمی توان بر یک نظریه یا دیدگاه خاص یک مکتب درباره خلاقیت متکی بود زیرا اغلب دارای نقاط قوت و ضعف هستند و هیچکدام در ارایه یک نظریه جامع درباره ی خلاقیت موفق نبوده اند .