هدف از این تحقیق بررسی رضایتمندی و تاثیر کیفیت خدمات بر آن با فرمت docx در قالب 30 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

رضایتمندی

2-3-2)تاثیر کیفیت خدمات بر رضایتمندی

2-3-3)دلایل استفاده از خدمات باکیفیت بر رضایت

2-3-4) مفهوم رضایت

2-3-5) رضایت مشتری

2-3-6) مزایای رضایت مشتری

2-3-7) مهمترین اثرات رضایت مشتری بر فرآیند سازمان

2-3-8) شاخص رضایت مشتری

2-3-9) روشهای و مدلهای اندازه گیری رضایت مشتری از کیفیت خدمات

منابع

 

 

 

یكی از راههایی كه یك شركت خدماتی میتواند خـود را از رقبایش متمایز كند ارائه پایـدار خـدماتی بـا كیفیـت بالاست. بررسی هـا نـشان داده اسـت كیفیـت خـدمات بـر رضایت مشتریان ودر نتیجه بر میزان خرید انها اثر داشـته است. كیفیت خدمات ورضـایت مـشتری مفـاهیم بـه هـم وابسته ای هستند اما دو چیز مشابه محـسوب نمـی شـوند. رضایت به تجربه مصرف كالا یا خدمت در گذشته نیازمنـد است وبه قیمت وابسته است. در حالی كه كیفیت نیازمنـد تجربه پیشین نیست ومی توان پیش از مصرف دركی ار آن داشت. ومعمولا به قیمت نیـز وابـسته نیـست. هرچنـد در شرایطی كه اطلاعات كمی در اختیـار مـشتری است و قضاوت برای وی دشوار می گـردد، قیمـت بـه عنـوان یـك شاخص ونشانگر كیفیت عمل می كند.

 

 

 

تولیـد و عرضـه خــدمت بــه مونتــاژ و تحویــل ســتاده تركیبــی از امكانــات فیزیكی همچنین كار فكری یا جسمی كاركنان نیـاز دارد گاهی مشتریان بـرای تولیـد محـصول خـدماتی مـشاركت فعالانه دارند. این مشاركت ممكن است (مانند دریافت پول از خود پرداز بانك) به صورت خدمت به خود یا به صـورت همكاری با كاركنان خدماتی (مانند مراكز اموزش عالی یـا بیمارستان) باشد.