هدف از این تحقیق بررسی مدیریت و کارکردهای آن با فرمت docx در قالب 28 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مدیریت و کارکردهای آن

نقش های مدیریت

نقش های میان شخصی مدیران

نقش های اطلاعاتی مدیران

نقش های تصمیمی مدیران

سیر تطور مدیریت فراملیتی و جهانی

فرآیند مدیریت تنوع فرهنگی

شناخت وضعیت موجود

شناخت وضعیت مطلوب

شناسایی راهکارها

استراتژی ها مدیریت تفاوت های فرهنگی

الگوهای عمده سیاست گذاری قومی و فرهنگی

مدل همانند سازی

مدل تکثر گرایی

مدل وحدت در کثرت

مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی

مدیریت تنوع قومی

منابع

 

 

 

در اواخر دهه 1960، مینتزبرگ  بر اساس مطالعه دقیقی از کار و فعالیت های مدیران ارشد سازمان ها نتیجه گیری کرد که رویکرد کارکردی برای توصیف کار مدیریت کافی نیست؛ مثلاً، او پی برد که مدیران فقط مقدار اندکی از وقت خود را صرف فعالیت های برنامه ریزی بلند مدت می کنند، کمتر به تحلیل بیطرفانه اطلاعات می پردازند و ... . او بر اساس اطلاعاتی که جمع آوری کرده بود، به تعریف مجددی از کار مدیر به عنوان اجرا کننده ده نقش متفاوت ولی بسیار مرتبط به هم، پرداخت. نقش عبارت است از مجموعه ای از رفتارهای وابسته به یک کار خاص در سازمان(علاقه بند،1385).  اصطلاح نقش های مدیریت به مقولات خاصی از رفتارهای مدیریتی یا "مجموعه های سازمان یافته ای از رفتارها" که حول سه محور روابط میان شخصی، انتقال اطلاعات و تصمیم گیری گروه بندی می شود، اشاره می کند.

 

 

 

 

در گروه های چند فرهنگی باید بین اعضا احترام متقابل برقرار باشد و هیچ یک خود را برتر از دیگری نپندارد. تعصبات بی مبنا که بر اساس آن انسان خود را از دیگران برتر تصور کند و خود محوری قومی و فرهنگی که بر اساس آن، افراد یک فرهنگ یا ملیت خاصی چنین تصور کنند که خود در مرکز قرار داشته و دیگران با فواصلی از مرکز و در اطراف آنان قرار گرفته اند، تصوراتی واهی بیش نیستند و فاصله موجود بین اعضای گروه های چند فرهنگی را افزایش می دهند. با انتخاب افراد شایسته و ذی صلاح به وسیله مدیران هر گروه، می توان زمینه احترام متقابل را فراهم کرد. توانمندی ها و شایستگی های افراد در خنثی شدن تعصبات بی مورد و قضاوت های ذهنی تأثیر می گذارد و آن ها را به حداقل می رساند.