هدف از این تحقیق بررسی ماهیت رضایت شغلی با فرمت docx در قالب 25 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
 رضایت شغلی    
 تعاریف رضایت شغلی    
 سیر تحول دیدگاهها    
 ماهیت رضایت شغلی    
 ضرورت و اهمیت رضایت شغلی    
 ابعاد رضایت شغلی    
 نظریات رضایت شغلی    
 پیشینه تحقیقات انجام شده    

 

 

 

از آنجا که کیفیت ماحصل تلاش انسانهایی است که به عنوان با ارزشترین سرمایه هاي هر سازمانی محسوب می شوند، لذا پرداختن به مسائل اخلاقی انسانهایی که در واقع از مهمترین سرمایه هاي هر سازمان محسوب می شوند و فی الواقع از مجموع رفتار ایشان رفتار کل سازمان حادث می شود ضرورتی انکارناپذیر است.

 

 

 

مدیران امروزي به این نتیجه دست یافته اند که فقط با قوانین و مقررات نمی توان سازمانها را اداره کرد، بلکه در کنار آنها به ابزار دیگري نیاز دارند که اخلاق نام دارد. به اعتقاد کارشناسان براي اداره بهتر سازمانها ضرورت دارد که اخلاق در کنار قانون قرار بگیرد. خودکنترلی جایگزین دیگر کنترلی شود و هدفهاي اخلاقی به قوانین اخلاقی تبدیل شوند.