هدف از این تحقیق بررسی جنگ نرم از منظر قرآن با فرمت docx در قالب 21 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

جنگ نرم از نظر قرآن

2-2-2. مفهوم جنگ نرم

2-2-3. تاریخچه جنگ نرم

2-2-4. چیستی و اهداف جنگ نرم

2-2-5. ابزارهای جنگ نرم

2-3. تحقیقات انجام شده قبلی

2-3-1. تحقیقات داخلی

2-3-2.تحقیقات خارجی

2-4. نقدی بر تحقیقات انجام شده

منابع

 

 

 

مفهوم جنگ نرم از جمله مفاهیم توسعه نیافته در روابط بین الملل و مطالعات امنیتی است كه به صور مختلفی تعریف می­شود. بعضی، بر اساس مصادیق و ابزارها، جنگ نرم را برحسب عملیات روانی، جنگ رسانه­ای، جنگ فرهنگی، جنگ ایدئولوژیك، جنگ اطلاعات و جنگ سرد تعریف می كنند. برخی دیگر، جنگ نرم را به كارگیری قدرت نرم برای شكل دهی به ارجحیت ها، انتظارات و خواسته­های افراد و ملت ها تعریف می­کنند(نای، 2004، 3). گروه دیگر، هرگونه اقدام غیر خشونت آمیز را برای تغییر ارزش ها، باورها و الگوهای رفتاری افراد و ملت ها، جنگ نرم می نامند(نائینی، 1389: 8-4).

 

 

 

هریك از این تعاریف و مفاهیم، یكی از ابعاد و وجوه جنگ نرم را مورد توجه و تأكید قرار می­دهد. بعضی بر ماهیت و محتوای هستی شناختی و معرفت شناختی جنگ نرم تمركز می­كنند. برخی از تعاریف بر كاركرد و هدف جنگ نرم تأكید می­ورزند. در حالی كه دسته سوم، ابزارها و ساز و كارهای جنگ نرم را مورد توجه قرار می­دهند. در عین حال، هیچ یك از این تعاریف، جامع و مانع و در برگیرنده كلیه ابعاد و وجوه این پدیده اجتماعی سیاسی نیست. به ویژه، این تعاریف از ماهیت خشونت آمیز جنگ نرم غفلت می ورزند. علت این امر نیز محدود كردن خشونت به نوع فیزیكی آن و نادیده گرفتن خشونت نمادین و ساختاری است كه در كانون جنگ نرم قرار دارد. از این رو، باید تعریفی از جنگ نرم ارائه داد كه ضمن جامعیت، ماهیت خشونت آمیز آن را نیز مد نظر قرار دهد. بر این اساس، جنگ نرم را می­توان این گونه تعریف نمود: اعمال قدرت نرم برای شكل دهی به باورها، ارزش ها، هنجارها، افكار، ادراكات، انتظارات، ارجحیت ها ، انتخاب ها و الگوهای رفتاری فردی و جمعی، به منظور هم سازی، تنظیم، كنترل و تغییر هویت سوژه انسانی و جهان ذهنی در راستای تأمین اهداف و تحقق نتایج مطلوب».