هدف از این تحقیق بررسی آموزش به کارکنان و افزایش بهره وری با فرمت docx در قالب 26 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

آموزش كاركنان

ضرورت آموزش کارکنان

اصول آموزش ضمن خدمت

تاثیر آموزش بر رفتار نیروی سازمانی

ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش كاركنان

آموزش مجازی

عوامل موثر بر آموزش ضمن خدمت مجازی

راهبردهای نظارت و کنترل در سازمان مجازی

ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن در بهره وری ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺎن

توانمند سازی و بهره وری

منابع

 

 

فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهههای اخیر با محوریت دانش و خردگرایی انسان و به منظور بهره برداری بهینه از اندیشه و سپردن امور تكراری و غیر خلاق به ماشین و همچنین آزاد سازی مهارت های انسانی، به عنوان محور توسعه جوامع، توجه ویژه سازمانها و محافل علمی را به خود جلب نموده است. در این میان، میزان توسعه و كاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در امر آموزش یكی از مهمترین شاخص های پیشرفت علوم به شمار می رود. امروزه اغلب هرجا به موضوع آموزش پرداخته شده، بیشتر تلاشها بر توجیه استفاده از آن به عنوان ابزار ارتقاء فردی بوده است كه این دوران دیگر به سر آمده؛ اما گرایش به رویكرد تكنولوژی های نوین آموزشی، زمینه ساز ایجاد تحول فردی، دگردیسی جمعی و بهبود سازمانی شده است. این را اكثر سیاستگذاران، مدیران، برنامه ریزان و دیگر دست اندركاران مطلعاند؛ و با تمام وجود پذیرفته اند. اما یك سوال اساسی برای آنها همچنان پابرجاست؛ آنها به چیزی فراتر از كاهش هزینه ها، گسترش بیشتر حیطه آموزشی و افزایش كارآئی نیازمندند . آنها از پس این سرمایه گذاری، با سوالی ژرفتر روبرو خواهند بود؛ كاهش هزینه ها، افزایش گستره عملكرد، آسایش بیشتر دست اندركاران و غیره شاید برای كاربران عادی آموزش، جذاب باشد، اما برای یك مدیر ارشد وسیله ایست برای رسیدن به مجموعه اهداف استراتژیك (اژدری و دادخواه تیرانی،1390: 52).

 

 

 

یادگیری به دلیل طبیعت دانش مدار خود، نیازمن