هدف از این تحقیق بررسی مدرسه هوشمند و اهمیت آن با فرمت docx در قالب 30 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مبانی نظری مدرسه هوشمند

مدرسه هوشمند

مفهوم مدرسه هوشمند

تعریف جامع

چارچوب مفهومی

مهمترین دلایل تاسیس

مراحل هوشمند سازی مدرسه ها

ضرورت ایجاد مدرسه هوشمند

اهداف و چالش ها

عناصر اصلی

منابع

 

 

 

ضرورت تحوّل را علاوه بر عوامل تأثیر گذار آن، در بالندگی و بهبود سازمانها، بهبود در كیفیت زندگی نیز میتوان یافت. سازمانها تحت فشارعوامل متعددی همچون پیچیدگی وقایع، سرعت پیشرفت فناوری، افزایش رقابت چشمگیر در ارائهی خدمات و تولیدات و نیاز طبیعی و درونی انسانها در مجموعه نظام هستی، قراردارند. این عوامل سازمانها را در مقابل تغییر و تحول خلع سلاح نموده و آنان را وادار به پذیرش و برنامهریزی جدی میكند (عبدالوهابی و همکاران،1391: 41). امروزه بیشتر تغییرات فناوری، حول محور ارائهی دستگاههای جدید، ابزار نوین خودكار كردن دستگاهها با بهكارگیری رایانههای پیشرفته دور میزند.